sr Crnogorski en English
slajd_4.jpeg
Image is not available
Image is not available
Image is not available
slajd_4.jpeg
slajd_1.jpeg
Image is not available
slajd_1.jpeg
slajd_5.jpeg
Ekipa koja je
spasila brojne živote!
slajd_5.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_6.jpeg
slajd_2.jpeg
Image is not available
slajd_2.jpeg
slajd_7.jpeg

Ekipa hitne pomoći na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svijetlom! Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obilježja i prvenstvo prolaza!

slajd_7.jpeg
previous arrow
next arrow

Dobrodošli na naš web sajt

Vlada Crne Gore, na sjednici od 30. jula 2009. godine, donijela je odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

U centralni registar Privrednog suda u Podgorici, Zavod je registrovan 22.02.2010 godine, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, kao ustanova.


Cilj Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore:

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je ustanova koja, polazeći od apsolutnog prioriteta života i zdravlja stoji na raspolaganju u svim opštinama, Gradu i građanima, kao posebna oblast zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnom nivou, radi preuzimanja neophodne i neodložne medicinske intervencije pacijentima kojima je zbog prirode oboljenja, stanja ili povrede neophodna hitna medicinska pomoć.

Svoje usluge Zavod za hitnu medicinsku pomoć pruža u vremenu od 00-24 časa, svakodnevno, 365 dana u godini, a broj stanovnika na području Crne Gore koji gravitira ka Zavodu je 625.266. Svaka jedinica i podstanica za hitnu pomoć ima potreban broj timova, reanimobila i vozila za hitan sanitetski transport. Tim u jedinici i podstanici za hitnu pomoć čine: doktor, dvije medicinske sestre, odnosno medicinska tehničara, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći. Tim za hitan sanitetski transport u jedinici za hitnu pomoć čine: dvije medicinske sestre, odnosno medicinska tehničara, od kojih je jedan vozač vozila hitne pomoći. Doktor u timu hitne medicinske pomoći vrši pregled, dijagnostičke postupke, određuje i primjenjuje terapiju prema Protokolu o dijagnostičko-terapijskim postupcima u hitnoj pomoći i koordinira radom ostalih članova tima.


• Djelatnost Zavoda je:

 

- prijem, pregled i trijaža pacijenata po redovima hitnosti;

 

- reanimacija i monitoring osnovnih životnih funkcija;

 

- praćenje stanja pacijenta poslije reanimacije;

 

- davanje odgovarajuće terapije, primarna obrada rana i povreda;

 

- davanje vakcina i seruma po indikacijama, antibiotika, analgetika i drugih indikovanih ljekova;

 

- upućivanje pacijenata u zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa;

 

- medicinsko praćenje pacijenata (observacija) u cilju postavljanja tačne dijagnoze;

 

- ultrazvučna i laboratorijska dijagnostika;

 

- zaustavljanje krvarenja, obrada preloma, imobilizacija;

 

- davanje savjeta pacijentima u vezi njihovog zdravstvenog stanja;

 

- prijem poziva građana od strane zaposlenih u dispečerskom centru hitne pomoći;

 

- praćenje i analiziranje mjera hitne pomoći u Crnoj Gori i izvještavanje nadležnih institucija;

 

- oblikovanje doktrine u djelatnosti hitne pomoći;

 

- predlaganje programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada;

 

- utvrđivanje standardnih operativnih postupaka za sve oblike hitne pomoći i usklađivanje primjene standarda u pružanju hitne pomoći;

 

- učestvovanje u izradi i sprovođenju pojedinih projekata zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;

 

- kontinuirana medicinska edukacija zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, studenata, učenika medicinske Škole i drugog osoblja;

 

- saradnja sa Institutom za javno zdravlje, zdravstvenim ustanovama, organom državne uprave nadležnim za unutrašnje poslove i policiju, Vojskom Crne Gore, Crvenim krstom Crne Gore, operativnim jedinicama za zaštitu i spašavanje, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama koje se bave hitnom pomoći i međunarodnim stručnim medicinskim ustanovama;

 

- sanitetsko obezbjeđenje javnih skupova i sportskih manifestacija, sanitetski prevoz bolesnika u zemlji i inostranstvu vozilom, helikopterom ili avionom, što je organizovano na komercijalnom nivou, jer to nisu usluge koje zavodu plaća za zdravstveno osiguranje Crne Gore.


• Djelatnost Hitne medicinske službe:

 

- Djelatnost hitne medicinske pomoći ogledala se u ambulantnom radu i terenskom radu timova za HMP. - Pružanje hitne medicinske pomoći povrijeđenima i bolesnima,čije su životne funkcije bile ugrožene ili prijetile da budu ugrožene.

 

- Prijem i pregled samih pacijenata koji su dolazili u amblantu HMP.

 

- Medicinsko obezbjeđivanje skupova i javnih manifestacija i drugih potreba grada ili državnih institucija.

 

- Konstatovanje smrti i pisanje potvrda o smrti.

 

-Hitan sanitetski transport bolesnika do Urgentnog bloka KBC u Podgorici - Urgentna premještanja.

 

-Ljekarska dežurna služba Samo po potrebi grada ili državnih institucija na kraći vremenski period.

 

- Dispečerski centar Zavoda za HMP u jedinici za HMP u Podgorici postoji već 5 godina. Doktor dispečer vrši trijažu i prijem poziva po redovima hitnosti i koordinira radom urgentnih terenskih medicinskih timova.


 
PLAN DONACIJA JZU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE ZA 2017. GODINU
SPISAK ZDRAVSTVENIH RADNIKA KOJI IMAJU ZAKLJUČEN UGOVOR O DOPUNSKOM RADU
PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM
LISTA KATEGORIJA REGISTRATURSKE GRAĐE SA ROKOM ČUVANJA

 

 

 

 

Adresa

Menadžment Zavoda:

Vaka Đurovića bb

81000 Podgorica

Crna Gora

Kontakt

Menadžment Zavoda:

Telefon: +382 (0)20 226 081

Fax: +382 (0)20 226 082

e-mail: kontakt@zhmp.me

PIB: 02779773